Himmel og sky

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR LEIUMS LEGAT

Org.nr. 983 881 025
(vedtatt 14. november 2012)

§ 1       Legatets navn og bakgrunn

Legatets navn er Leiums Legat.

Legatet ble opprettet av Karen Leium, Helga Leium og Thorvald Abrahamsen med utgangspunkt i Jens og Olga Leiums legat og Leium gård i Drøbak i 1971.

 

§ 2       Legatets forretningskontor

Legatet skal ha sitt forretningskontor i Drøbak i Frogn kommune.

 

§ 3       Legatets grunnkapital

Legatets grunnkapital er 2 800 000,-

 

§4        Legatets formål

Legatet har til formål å yte støtte til fordel for:

- hjerte og lungesyke

- blinde, døve og mennesker med funksjonshemming

- diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon

Styret skal gjennom årlige utdelinger søke å tilgodese samtlige formål. Utdelinger skal fortrinnsvis skje til virksomhet og personer bosatt i Drøbak og Frogn kommune. Etter styrets bestemmelse kan dette utvides til Follo. 

 

§ 5       Styre

Legatet skal ha et styre med fem medlemmer, hvorav minst to skal være kvinner. Styremedlemmene skal ha interesse og forståelse for legatets formål.

Styrets leder skal være soknepresten i Drøbak.

Styremedlemmene oppnevnes og velges av styrets leder med en tjenestetid på 4 år.

Styrets leder kan på tilsvarende måte velge en nestleder. 

Ingen kan være styremedlem etter fylte 75 år. Styrets leder kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra aldersgrensen.

Styremedlemmene skal ha en godtgjørelse som skal stå i et rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet.

 

§ 6       Daglig leder

Legatet kan engasjere en daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder kan være en fysisk person eller et selskap, og bør fortrinnsvis være en praktiserende advokat eller et advokatfirma.

Styret fastsetter daglig leders godtgjørelse og øvrige tilsettingsvilkår. Godtgjørelsen skal stå i et rimelig forhold til daglig leders arbeid og ansvar.

 

§ 7       Forvaltningen av legatets kapital

Styret har ansvaret for forvaltningen av legatets kapital. Kapitalen skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerhet og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

 

§ 8       Omdanning

Styret kan med tilslutning fra minst fire av styrets medlemmer endre vedtektene og for øvrig vedta omdanning etter reglene om omdanning i stiftelsesloven kapittel 6. Styrets vedtak om omdanning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet etter reglene i stiftelsesloven §§ 48 annet ledd tredje punktum og 51.     

                                        

§ 9       Stiftelsesloven

For øvrig gjelder reglene i den til enhver tid gjeldende stiftelseslov.

© 2013 Leiums Legat | Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@leiumslegat.no | Personvernerklæring